Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Навчально-виховна діяльність

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ КОЛЕКТИВОМ,

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ:

 

-  опанування та інтеріоризація національних культурних традицій, що має перетворитися на духовне джерело сучасного та майбутнього розвитку особистості, її адаптації до життя у суспільстві;

-  забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку вихованців на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художніх інтересів і потреб, виховання естетичної свідомості – ідеалів, смаків, суджень, оцінок;

-  розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, розширення свободи вибору форм художньої самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним орієнтаціям особистості;

-  організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури, як механізму людської взаємодії;

-  створення умов для розвитку інноваційних форм та методик діяльності педагогів;

-  забезпечення умов для фізичного та психологічного здоров`я дітей, сприяння формуванню здорового способу життя;

-  підвищення професійного самовдосконалення та самоосвіти педагогічних працівників.

-  підвищення психологічної культури сучасного керівника.

Бути педагогом позашкільного навчального закладу і складно, і відповідально. Головна рушійна сила позашкільної освіти – це педагоги, які кожну хвилину віддають себе дітям, дбають про захист дитинства і перспективу підростаючих поколінь.

Педагог – позашкільник – не лише професія. Це поклик душі, це Божий дар. Адже не кожен може розкривати таланти дітей, наповнювати світлом дитячі душі.

Позашкільну освіту діти здобувають на добровільних засадах, у свій вільний час. Тому залучити та утримати дитину в позашкільному навчальному закладі може тільки педагог, який є особистістю і професіоналом. Саме такий педагог, наставник розкриває таланти людини, відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації здібностей, учить наполегливо працювати, бути відповідальним, набувати необхідний соціальний досвід.

Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них стає метою, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог. Цей прийом тісно пов'язаний з мотивацією навчання і є надзвичайно важливим саме в позашкільному закладі, де відвідання занять добровільне. При відвіданні школи присутній елемент обов'язковості. В позашкіллі мотивація занять тільки одна - інтерес. „Приваблива мета" може бути розрахована на одне заняття, на певну частину заняття, на один вид роботи, але це обов'язковий елемент навчально-виховного процесу в позашкіллі.

Завдяки вагомому внеску позашкільної освіти виростає покоління громадян нашої держави, спроможних ефективно творити її майбутнє.

«Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче потрапляє під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності,банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а навчання перетворюється на натаскування й дресирування.

Поганий учитель пропонує істину, добрий учитель вчить її знаходити.»

А. Дістервег

Шляхи впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес

Основні напрямки діяльності:

- забезпечення методичного керівництва та консультування педкадрів спец літературою, методичним матеріалом;

- створення банку інформації по інноваційним технологіям, по досвіду керівників гуртків закладу;

- залучення всього колективу до кріативного ставлення проблеми;

- творче використання та комбінування відомих форм та методів педагогічної діяльності;

- участь керівників гуртків в конкурсах професійної майстерності;

- організація ефективної взаємодії з батьками: чітке доведення до батьків завдань та перспектив розвитку гуртка, вивчення та врахування потреб батьків щодо організації навчання, виховання та розвитку творчих здібностей дітей, забезпечення регулярної звітності перед батьками, проведення спільних заходів, звітних уроків – вистав, концертів, психолого-педагогічна просвіта батьків (дискусії, практикуми, індивідуальні консультації, анкетування, тренінги та інші форми);

- оволодіння сучасними педагогічними технологіями, використання їх у своїй практичної діяльності;

- проведення відкритих уроків, мастер-класів;

- залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідній діяльності.

Основні заходи:

- Організація серії відкритих занять (фрагментів гурткового заняття), проведених в нетрадиційній формі (вистави, творчі вечори, круглі  столи, інтелектуальні ігри, турніри, вікторини, інші).

- Круглий стіл „Технологія організації традиційних та нестандартних форм роботи на занятті".

- Педради: „Варіативність гурткового заняття", «Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід».

Цікаві прийоми «ізюминки» (інноваційні прийоми) ведення гурткового заняття.

Відстрочена відгадка - на початку заняття керівник дає загадку (дивовижний факт), відгадку до якого, ключ до розуміння буде надано в процесі заняття. Інший варіант - загадку дають в кінці заняття, щоб гуртківці мали нагоду обміркувати її вдома і на початку наступного заняття вислухати висновки і дати вірну відповідь, вірне тлумачення дивовижного факту.

В практиці образотворчої студії при вивченні законів кольористики керівник запропонував гуртківцям подумати, чому одяг людей влітку переважно світлих кольорів. Ця загадка стала поводом до подальшої розмови про теплі і холодні тони кольору та інші тонкощі кольористики.

Фантастичне припущення - керівник доповнює реальну ситуацію фантастикою. Цей прийом дає можливість подивитися на звичні речі з незвичної точки зору.

Щедра оцінка - заохочувальний прийом для невпевнених в собі дітей. Оцінюємо словом, інтонацією, жестом, Використання цього прийому підбадьорює гуртківців, створює позитивний емоційний настрій, стимулює процес навчання. На цьому лі найменші успіхи дитини помічаються, авансуються майбутні успіхів, підтримується інтерес дитини до занять. Для учня з завищеною самооцінкою „щедру оцінку" слід застосовувати обережно і помірковано.

Дитяче журі - керівник дає можливість гуртківцям не тільки оцінити роботу товаришів, але й розвивати вміння дітей аналізувати, відбирати вагомі критерії оцінки, обґрунтовувати свої висновки. Цей прийом широко використовується у гуртках декоративно-приладного напрямку, коли в колективі обговорюють, які роботи надати на виставку.

Здивуй - цей прийом перегукується з прийомом „Фантастичне припущення" - керівник знаходить таку точку зору, при якій буденне стає дивовижним. Цей прийом збуджує вагу дітей не тільки на заняття, але й може мати „пролонговану" дію впродовж тривалого часу після заняття. Чим більш частіше і різноманітніше він застосовує саме цей прийом.

Ідеальна оцінка - учням пропонуються самим поставити собі оцінки за виконану роботу. за концертний виступ, за підсумки одного заняття. Це показовий прийом з точки зору оцінки вимогливості керівник до гуртківців, як правило, критерії оцінювання учнів орієнтовані на рівень вимог керівника і це може стати приводом до роздумів керівника щодо корекції своєї роботи.

Рейтинг - завершуючи роботу, гуртківець сам ставить собі оцінку. За ту саму роботу оцінку ставить і керівник. Цей прийом орієнтує дітей на правильні критерії оцінювання роботи (right - від англ. - правильно) і привчає до регулярного оцінювання своєї праці.

Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них метаю, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог. Цей прийом тісно пов'язаний з мотивацією навчання і є надзвичайно важливим саме в позашкільному закладі, де відвідання занять добровільне. При відвіданні школи присутній елемент обов'язковості. В позашкіллі мотивація занять тільки одна - інтерес. „Приваблива мета" може бути розрахована на одне заняття, на певну частину заняття, на один вид роботи, але це обов'язковий елемент навчально-виховного процесу в позашкіллі.

Навчи іншого - кожен гуртківець має змогу виступити ти в привабливій для себе ролі вчителя, наставника. Це активізує гуртківців, заохочує їх до сумлінного виконання навчальних завдань. Іноді пояснення товариша сприймаються більш прийнято, ніж пояснення керівника.

Хто краще - момент змагання, як засіб активізації уваги, навчальної активності завжди був дієвим. Форма проведення змагання віддається на розсуд керівника. Змагання „Хто краще" може бути присутнім в роботі гуртка як окремий момент заняття, а може стати формою проведення всього заняття, як підбиття підсумків, вивчення цілої теми, опанування всього концертного номеру.

Роби, як я - з першого погляду виконання будь-яких дій чітко за керівником або призначеним керівником гуртківцем не несе в собі елементу творчості - механічно та обіграти цю ситуацію що повторення дій, рухів стане для учнів цікавим. (Наприклад: уявити, що ви перед дзеркалом, а в якості „дзеркала" виступає керівник або гуртківець, Або обіграти ситуацію з кінозйомкою - всі дії фіксуються в уповільненому темпі.).

Розширення поля оцінок - для позашкільного закладу, де відсутні оцінки, використання цього прийому дає широкій простір керівникові для урізноманітнення і емоційного оцінювання роботи гуртківців. Враховуючи віковий склад гуртківців, ступінь довірливості взаємовідносин, стиль взаємовідносин, рейтинг керівника в колективі, кожен педагог може розширювати поле оцінок в тій мірі, в якій вважає за доцільне. (Шкала оцінювання може бути складена керівником і з долею гумору -„дуже, дуже гарно" (це „5"), „дуже, дуже старався" (це „4), „дуже, дуже поспішав" (це „3"), „дуже, дуже стомився" (це „2").

Кредит довіри - оцінювання роботи в „кредит". Враховуючи те, що позашкільний заклад не маніпулює оцінками, головною мотивацією навчання в нас є виключно інтерес. Відлякати гуртківця негативною оцінкою дуже просто, а заохотити, помітити найменшу вдачу („ти ще трошки попрацюєш, і я впевнений, що робота стане кращою"; „я відчуваю, що ти зможеш..."), створити позитивний настрій, вселити впевненість в свої сили керівник і може і зобов'язаний.

Точка зору - привчає гуртківців аналізувати, оцінювати, аргументувати свої думки. В гуртках образотворчого і декоративно-прикладного напрямку цей педагогічний прийом найбільш широко вживаний. Він стає в нагоді при обговоренні закінчених робіт, при оформленні виставок. Іноді керівники обігріють цей прийом, поділивши групу на два табори опонентів, які по черзі висловлюють свою думку. Застосування цього прийому сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей, вчить логічно вибудовувати аргументи, культурі спілкування.

Наведені педагогічні прийоми і приклади їх використання є лише невеличкими цеглинками у будівлі власного педагогічного досвіду кожного керівника. Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог - всього того, з чого тарується педагогічна стежинка у світ дитячої творчої душі.

 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЦДТ.

Робота практичного психолога збудована на основі вивчення запиту закладу освіти ЦДТ, з урахування власної професійної кваліфікації, та головне на основі визначення приоритетних напрямів роботи. Головним завданням виховання у ЦДТ є гармонічний, всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей.

Аналітичний звіт про роботу психологічної  роботи ЦДТ за н. р.

На початку року за тематикою «Дослідження соціально-психологічного клімату у колективі», була проведена психодіагностична робота. («Діагностика міжособистісних відносин – Соціометрія Дж. Морено», анкетування, спостереження). За допомогою цієї методики можна вивчити типологію соціальної поведінки в групі та судити про соціально-психологічне поєднання членів групи. За отриманими результатами зрозуміло, що у всіх гуртках склався непоганий соціально-психологічний клімат, учні прагнуть здобувати більш вагомі стосунки, будувати товариські відносини. Але ще є деякі випадки над якими треба працювати.

Здійснюється постійний супровід обдарованих дітей. Проводиться ряд заходів до стимулювання та розвитку мотивації вихованців, формування їх самосвідомості та самооцінки, надаються рекомендації керівникам гуртків та батькам щодо виховання, взаєморозуміння та роботи з обдарованими дітьми.

Були проведені педагогічні ради за тематиками:

-  «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу»,

-  «Розвиток професійної компетенції – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в закладі»,

-  «Талант та обдарованість. Психолого-педагогічні проблеми».

Також у грудні місяці проходило засідання «Школи молодого педагога» за тематикою: «Життєва компетентність учнів – мета навчання і виховання в сучасному позашкільному закладі освіти».

За запитом вихованців проводилася психодіагностична робота по вивченню професійного нахилу учнів за допомогою методик: «Диференційно-діагностичного опитувальника» (ДДО) Є. А.Климова, «Карти інтересів», Методики діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху Т. Элерса та анкетування особистих вподобань. Проаналізувавши отримані результати можна виділити ті області знань і умінь, які найбільше цікавлять учнів, виявити схильність до вивчення певних предметів та виділити область професійного спрямування яка найбільш притаманна особистості.

Проводилася робота на замовлення керівників гуртків та батьків. Для допомоги керівникам та батькам були використані психологічні методики, які допомогли зробити висновок про психологічний стан дітей та рівень їх розумового розвитку. З учнями за необхідністю проводилась корекційна робота. Для батьків були проведені психологічні консультування, на яких були надані рекомендації щодо виховання та розвитку дітей.

Протягом року була проведена психологічна просвіта батьків та керівників гуртків на тему: «Особливості підліткового віку. Підліткова субкультура» (інформативний блок, запитання та відповіді, рекомендації щодо розуміння, виховання та взаємодії з підлітком) та групове консультування з елементами тренінгу на тему: «Виховання толерантної особистості»

Здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід дітей з девіантною поведінкою. Протягом року проводились тренінги: «Здорова молодь-здорове майбутнє», за програмою: «Рівний-рівному», «Молодь обирає здоров’я» та «Тренінг спілкування для підлітків» за програмою А. Г. Грецова, Питер 2006р. Дані тренінги розвивають вміння ефективно вирішувати задачі, пов’язані з розвитком навиків спілкування, прийняття рішень, керування власним емоційним станом, самопізнання, саморозуміння та самосприйняття. Формують напрям на здорове життя та служать профілактикою девіантної поведінки та шкідливих звичок.

Загалом рік пройшов успішно, все те що планувалося – виконано, хоча ще є деякі недоробки але ми над цим працюємо. На наступний рік планується продовжувати участь в обласному експерименті «Урок психології», створення власної корекційно-розвивальної програми, сприяння просвітницькій роботі „Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя, відвідування ряду навчальних тренінгових програм для практичних психологів, саморозвиток, участь у роботі методоб'єднань, семінарах та конференціях, ярмарку педагогічних ідей та багато іншого.

Теми питань на педагогічних нарадах ЦДТ на н. р.:

- «Важкі діти та підлітки. Соціально-психологічний супровід».

- «Педагогічна підтримка дитини в навчанні, вихованні, розвитку»

- «Особливості діагностики, розвитку та супроводу здібних та обдарованих

дітей ЦДТ».