Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Методична робота

Методична робота в ЦДТ "Надія"  – це система цілеспрямованого професійного зростання керівників дитячих творчих колективів, яка базується на досягненнях психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

 Завданнями методичної роботи є:

Ознайомлення  педагогічних працівників з можливостями нових педагогічних технологій.

- Дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя і надання можливостей вибору форм і методів самоосвіти.

- Мотивацію вчителів до інноваційної діяльності та її науково-інформаційна і методична підтримка.

- Проведення  методичної роботи з урахуванням диференційованого підходу за колективними, груповими, індивідуальними формами.

- Впровадження в практику роботи вчителів школи методів, які дозволяють організувати  індивідуальну роботу з учнями, що забезпечить зростання якості знань і сприятиме соціалізації школярів.

- Інтеграцію медіаосвіти в освітній процес, що дозволить розвивати критичне мислення.

- Забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованими учнями.

 

Вимоги до оформлення методичної розробки.doc

Методичні рекомендації для складання плану.doc

Методичні рекомендації щодо ведення керівником гуртка журналу планування та обліку роботи гуртка.doc

Пам ятка керівника гуртка.doc

Форми методичної роботи у позашкільному  навчальному закладі.doc

 

Своєчасне виявлення  здібностей  дітей  та розвиток стійкого інтересу  до творчої  діяльності.

 

Виявлення  обдарованих дітей – тривалий процес, пов’язаний з аналізом розвитку кожної дитини.

Саме на раннє і своєчасне виявлення творчої обдарованості спрямована робота гуртків та творчих об’єднань ЦДТ «Надія».

Креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів. 

Креативність розглядається дослідниками  і як передумова для будь-якої творчої діяльності, вмотивованої прагненням  індивідуума  до самоствердження.

Зусилля педагогів Центру спрямовані на поетапний пошук обдарованих дітей в процесі їх навчання та формування стійкого інтересу до творчої діяльності. 

У співпраці зі школами Центр працює за комплексною програмою  «Золотое решето». 

Програма передбачає пошук та створення сприятливих умов розвитку молодших школярів через підвищення інтенсивності навчання, стимулювання творчого стану та розвиток креативності дітей активними методами навчання та різноманітними видами діяльності.

При виявленні обдарованих дітей педагоги Центру використовують  такі методи: 

  •  різні варіанти  спостереження за дітьми; 
  •  залучення дітей в спеціальні ігрові та предметно-орієнтовані програми; 
  •   оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей (малюнків, віршів, поробок тощо); 
  •  проведення психодіагностичних досліджень з використанням різних психометричних методик залежно від конкретного випадку обдарованості. 
 
Шкала рейтингу поведінкових характеристик Джозефа Рензуллі допомагає оцінити характеристики учня в пізнавальній, творчій і лідерських галузях. На погляд Рензуллі саме з цих характеристик складається обдарованість.
 
Тест Поля Торенса «Закінчи малюнок» використовується для діагностики рівня креативності вихованців.
Тест Айзенка допомагає пізнати особливості дитини та найбільш ефективні напрями побу-дови взаємин з ним з урахуванням типу його особи. У основі цього теста лежать особливості типу темпераменту.