Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Робота з обдарованими дітьми

 

Майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями.

 

Обдаровані діти. Форми, методи, робота з обдарованими дітьми.doc

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У сучасному світі, в якому особливої цінності набувають інтелект, творчість, інформація, інноваційні технології, роль обдарованої особистості в забезпеченні суспільного прогресу є безперечною. Творчі здібності підростаючого покоління потребують усебічного розвитку та повноцінної реалізації, оскільки саме талановита молодь є головним чинником успішності нації в умовах економічних та соціально-політичних перетворень у суспільстві. Саме на здібних і талановитих представників молодого покоління суспільство в першу чергу покладає надію у вирішенні актуальних питань сучасності.
Одним із пріоритетних завдань діяльності позашкільних навчальних закладів, а саме Центру дитячої творчості "Надія", є виявлення, розвиток та підтримка здібних і обдарованих вихованців. Систему роботи з обдарованими дітьми можна умовно розподілити на чотири основних блоки, логічно пов’язаних між собою:
• психологічне й науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими вихованцями;
• система пошуку, педагогічного моніторингу обдарованих дітей;
• створення умов для творчої самореалізації обдарованих вихованців;
• забезпечення соціально-правових гарантій.
1. Психологічне і науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими вихованцями:
1.1. Вивчення науково-теоретичних положень та спеціальних методик щодо виявлення, розвитку й підтримки обдарованих вихованців.
1.2. Забезпечення в навчально-виховному процесі психофізіологічної стійкості, профілактика розумових та емоційних перевантажень, стресів, створення комфортних умов для обдарованих вихованців.
1.3. Постійне поповнення інформаційного банку щодо роботи з такою категорією дітей (науково-методична і психолого-педагогічна література, банк психологічних методик і т.д.).
2. Система пошуку, педагогічного моніторингу обдарованих дітей:
2.1. Створення інформаційного банку "Обдарованість”.
2.2. Впровадження методик, спрямованих на виявлення творчо обдарованих вихованців.
2.3. Впровадження методик, що сприяють розвитку творчо обдарованих дітей.
2.4. Облік випускників гуртків та студій ЦДТ, які продовжили навчання в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах за профілем позашкільної освіти.
2.5. Моніторинг досягнень обдарованих вихованців.
2.6. Створення презентаційних портфоліо обдарованих дітей.
2.7. Ведення індивідуальних карток обдарованих вихованців тощо.
3. Створення умов для творчої самореалізації обдарованих вихованців:
3.1. Розширення мережі гурткової роботи.
3.2. Зміцнення матеріально-технічної бази ЦДТ.
3.3. Організація і проведення конкурсів, виставок, що сприяють творчій самореалізації обдарованих вихованців: виставка робіт вихованців студій образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Проведення цих заходів сприяє розкриттю творчої індивідуальності дітей, підвищенню їхньої самооцінки і створенню для вихованців ЦДТ ситуації успіху.
3.4. Проведення персональних виставок обдарованих вихованців.
3.5. Забезпечення участі обдарованих вихованців у фестивалях, конкурсах, виставках, змаганнях, концертних програмах, творчих проектах міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського рівнів.
3.6. Забезпечення участі такої категорії дітей у міській програмі "Обдаровані діти”. У період із 2010 по 2011 р. у межах цієї програми було нагороджено  дев'ять вихованців ЦДТ.
4. Забезпечення соціально-правових гарантій:
4.1. Впровадження системи матеріального та морального заохочення обдарованих вихованців – нагородження пільговими путівками до МДЦ "Артек”, УДЦ "Молода гвардія” та інших дитячих оздоровчих центрів. 
4.2. Представлення матеріалів про досягнення обдарованих вихованців у засобах масової інформації.
4.3. Підвищення соціального статусу обдарованих вихованців ЦДТ шляхом інформування адміністрацій шкіл, у яких вони навчаються, і пропагування досягнень дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.
На наш погляд, найбільш важливим є створення умов для вступу випускників ЦДТ на пільгових умовах до навчальних закладів І-ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації за напрямами позашкільної освіти.
Випускники нашого закладу продовжують освіту в  інших навчальних закладах України. Ми пишаємося нашими випускниками, для яких Центр став початком їхньої майбутньої професійної діяльності.
Педагогічний супровід обдарованої дитини в ЦДТ "Надія" складається з таких структурних компонентів:
1. Створення сприятливих умов для творчої самореалізації.
2. Включення до художньо-естетичного простору закладу.
3. Моніторинг творчих досягнень.
4. Свобода вибору напряму творчої діяльності.
5. Підтримка під час навчання і творчої самореалізації.
6. Створення ситуації успіху.
7. Заохочення самостійної творчої діяльності вихованців.
8. Залучення до колективної творчої діяльності в межах ЦДТ.
Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах нашого закладу спрямована на виявлення, розвиток, підтримку потенціалу кожного вихованця і включає:
• орієнтацію на особистісні інтереси, потреби і здібності дитини;
• вільний вибір вихованцями видів і сфер діяльності;
• допомогу вихованцям у процесі самопізнання й самореалізації;
• оцінювання досягнень дитини за шкалою її потенційних можливостей, а не порівняно з іншими;
• можливість вільного самовизначення й самореалізації.
На наш погляд, основними факторами, які вагомо впливають на формування творчої особистості дитини є: високий рівень мотивації досягнення успіху, здатність до формування мети, оптимістичне ставлення до тих, хто оточує, образність і гнучкість мислення, відсутність конформізму, толерантність, активність у процесі розвитку власного світогляду, активна позиція в пошуку можливостей для самореалізації, здатність до самоаналізу й самокритики, впевненість у собі, адекватність самооцінки, вміння продуктивно організувати власну творчу діяльність і т.д.
В організації роботи з обдарованими дітьми провідною є діяльність педагогів ЦДТ, пріоритетною метою роботи якої є забезпечення сприятливих умов для розкриття й розвитку творчого потенціалу обдарованих вихованців із метою його подальшої реалізації в професійній діяльності.
Основні завдання роботи педагога з обдарованими вихованцями:
• пошук і діагностика обдарованої дитини;
• розвиток її творчих і пізнавальних здібностей;
• надання психологічної допомоги й корекція особистісних якостей;
• забезпечення психологічної підтримки дітей, педагогів та батьків;
• підвищення рівня психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 
Робота педагогів ЦДТ з обдарованими вихованцями має 3 основних напрями:
1. Психологічний супровід обдарованих і талановитих вихованців.
2. Забезпечення психологічної готовності педагогічного колективу до роботи з обдарованими дітьми.
3. Підтримка розвитку обдарованих дітей у сім’ї.

1. Психологічний супровід обдарованих і талановитих вихованців включає:
• пошук і діагностику;
• розвиток і навчання;
• психологічну допомогу і підтримку обдарованих вихованців.

2. Забезпечення психологічної готовності педагогічного колективу до роботи з обдарованими дітьми полягає в:
• наданні допомоги в навчанні й розвитку творчого потенціалу педагогів ЦДТ;
• підвищенні рівня психологічної культури керівників дитячих колективів;
• науково-методичній роботі.

Психолого-педагогічні знання, вміння та навички, що є результатом активного засвоєння психології і педагогіки обдарованості:
• знання про обдарованість, її види, психологічні основи, критерії і принципи виявлення;
• знання про індивідуальний та віковий розвиток дітей;
• знання про напрями і форми роботи з обдарованими дітьми;
• знання про принципи, стратегії розробки програм і технологій навчання обдарованих вихованців;
• уміння та навички в галузі розробки та реалізації методів виявлення обдарованих дітей за ознаками обдарованості;
• уміння та навички в галузі дидактики й методики навчання обдарованих вихованців з урахуванням видів і особливостей їхньої обдарованості, умов навчання і т.д.;
• уміння та навички психолого-педагогічного консультування обдарованих вихованців та їхніх батьків.
На наш погляд, професійно значущими особистісними якостями і характеристиками педагога, що працює з обдарованими вихованцями є: доброзичливість, знання психологічних особливостей обдарованих дітей, розуміння їхніх інтересів і потреб, наявність досвіду роботи з вихованцями різних вікових категорій, високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів та вмінь, готовність до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей, гарне почуття гумору, самокритичність, готовність до постійного саморозвитку й самовдосконалення, наявність особистого творчого світогляду, активна життєва позиція та наявність спеціальної підготовки щодо роботи з обдарованими вихованцями, готовність до подальшого засвоєння спеціальних знань.

Рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими вихованцями:
1. Постійно працювати над вихованням почуттів у дітей, оскільки вони є особливо чутливими до всього, що стосується їхнього "Я”;
2. Допомагати здібним вихованцям виробити адекватну "Я-концепцію” і самооцінку, розвивати в них емпатію – здатність до співпереживання.
3. Створювати на заняттях сприятливу емоційну атмосферу.
4. Підтримувати у творчому колективі порядок і дисципліну: обдаровані діти, як і всі інші, також повинні знати й дотримувати норм поведінки.
5. Направляти енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їхня діяльність була корисною.
6. Використовувати в роботі з обдарованими метод дослідження, що сприяє активізації їхньої творчої діяльності.
7. Розвивати здібності дітей, широко використовувати метод самостійного набуття знань.
8. Привчати обдарованих дітей працювати разом, що допоможе їм успішно адаптуватися в соціумі.
9. Тісно співпрацювати з батьками обдарованих дітей.

3. Підтримка розвитку обдарованих дітей у сім’ї
Як би ми не розглядали роль і вагу природних чинників, вплив цілеспрямованого навчання і виховання на розвиток особистості й обдарованості дитини, особливо важливою в цьому процесі є підвищена увага з боку батьків.
Серед заходів психологічної служби ЦДТ із питань роботи з батьками обдарованих вихованців слід відзначити:
• читання науково-популярних лекцій із проблем розвитку, навчання і виховання обдарованих дітей;
• ознайомлення з результатами діагностики вихованців;
• індивідуальні консультації для батьків;
• надання рекомендацій і т.д.
Розглянувши систему роботи з обдарованими вихованцями нашого Центру, хочемо відзначити, що найбільш важливим завданням розвитку й навчання обдарованих дітей, на наш погляд, є вміння педагогів і батьків підтримати й неодмінно розвинути індивідуальність кожного вихованця, сприяти зростанню рівня його здібностей. При цьому важливо мати на увазі, що системоутворювальним компонентом обдарованості є особлива, внутрішня мотивація, створення умов для підтримки й розвитку якої розгляда-ється нами як основне завдання особистісного розвитку.

Література
1. Гильбух Ю.З. Внимание : одаренные дети / Ю.З. Гильбух. – М. : Знание, 1991.
2. Глотова Г.А. Творческая одаренность личности / Г.А. Глотова. – Екатеринбург, 1992.
3. Матюшкин А.М. Загадки одаренности / А.М. Матюшкин. – М., 1993.
4. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способно-сти / А.А. Мелик-Пашаев. – М., 1981.
5. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н.С. Лей¬теса. – М., 1996.