Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Дослідження "Арт-терапія в освіті як один з методів здоров'язберігаючих технологій"

 
Зміст
 
 1. Актуальність розробки нового терапевтичного напрямку в теорії і практиці освіти
 2. Особливості психоемоційного стану сучасних школярів
 3. Актуальність дослідження педагогічних основ арт-терапії в освіті як одного з методів здоров'язберігаючих технологій
 4. Цілі та напрямки арт-терапії
 5. Механізм впливу арт-терапії на дитину. Педагогічні завдання арт-терапії.
 6. Практичне значення застосування технік арт-терапії в освіті
 7. Прийоми ізо-терапії, як одного з видів арт-терапії
 8. Застосування елементів арт-терапії  на заняттях образотворчого мистецтва
 9. Арт-терапевтичні методики
 10.  Психологічна характеристика кольорів
 11. Висновки про використання елементів арт-терапії на заняттях з образотворчого мистецтва у позашкільному закладі
 12.  Використана література
 
 
 
 
 
 
«Мистецтво - це час і простір, 
в якому живе краса людської душі.
Як гімнастика випрямляє тіло, так
мистецтво випрямляє душу.»
В.А.Сухомлинський
 
Актуальність розробки
нового терапевтичного напрямку
в теорії і практиці освіти
 
 
В сучасних соціально-економічних умовах модернізація і розвиток освіти набувають все більшого значення. Це відображається як у наукових публікаціях, так і державних документах. Нова освіта – це насамперед інститут, який відповідає умовам випереджаючого розвитку. Школа має забезпечувати не тільки вивчення минулого, а й вивчення технологій, які стануть в нагоді в майбутньому. Діти залучатимуться у творчі заняття та дослідницькі проекти для того, щоб навчитися розуміти, освоювати та винаходити нове, щоб навчитися приймати власні рішення та допомагати один одному, висловлювати свої власні думки та формулювати інтереси.
Основна тенденція таких змін проявляється у спрямованості на гуманізацію освіти – формування гуманістичних цінностей у підростаючого покоління, розвиток загальної і комунікативної культури, особистісний ріст і актуалізацію кожного учасника освітнього процесу.
Вже не рідко стали з’являтися публікації, які підкреслюють актуальність впровадження нового терапевтичного напрямку в теорію та практику освіти. Термін «терапія» використовується все частіше в освітній діяльності і, на думку психологів, відповідає основній ідеї гуманістичної педагогіки – розвитку творчого потенціалу та сили особистості.
 
В наслідок цього, виникає потреба в активному пошуку, адаптації та розробці розробці таких установ охорони педагогічних технологій, які мають неклінічну спрямованість, доступні для освоєння вчителю, цікаві й ефективні в роботі з дітьми. Названим умовам відповідає педагогічна модель арт-терапії, що і зумовило вибір теми мого дослідження.
Поняття «терапія», перекладається як «лікування», а також як «догляд, турбота». На цій підставі можливе застосування арт-терапії педагогами та педагогами-психологами, які не мають будь-якої спеціальної підготовки в галузі психологічного консультування, психотерапії та арт-терапії. Словосполучення «арт-терапія» в науковій, педагогічній інтерпретації розуміється як турбота про емоційні самопочуття і психологічне здоров'я особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності.
 
  
Особливості психоемоційного стану
сучасних школярів
 
В умовах шкільного життя учні часто відчувають внутрішню напруженість, почувають себе втомленими і роздратованими. Цьому сприяють напружена поза під час уроку, обмежений простір, вимоги дисципліни, оціночна стимуляція, зростання навантажень у зв'язку з підготовкою до іспитів і багато інших шкільні традиції. Будь-яке внутрішнє напруження гальмує творче самовираження. На жаль, деякі педагоги найчастіше будують своє навчання і виховання на почутті провини і страху, вони вважають своїм обов'язком вказати учневі, що він здійснює щось таке, що не відповідає деяким загальноприйнятим нормам і стандартам. Однак, постійно повчаючи, акцентуючи увагу на промахах і недоліках, вчитель формує в учня стійке почуття провини, що веде до розвитку установки особистості на її неповноцінність та ущербність.
До того ж це має тенденцію емоційного підкріплення. А оскільки це робить, як правило, не один педагог, то деякі учні вибудовують навколо себе оболонку відчуженості, закритості. Вони всіляко намагаються приховати свої недоліки і тим більше проступки, що з неминучістю веде або до лицемірства, або до агресивності. Особливо це проявляється у дітей, що зазнають труднощі в спілкуванні з батьками або однолітками, що ще більше погіршує ситуацію.
Тому сучасні технології навчання і виховання, орієнтовані на зміцнення здоров'я повинні будуватися не на почутті провини і сорому, а на стимулюванні, насамперед їх позитивних почуттів: успіху, оптимізму і віри в свої сили і здібності.
Формування і зміцнення психологічного здоров'я учнів, підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості здійснюється завдяки різноманітним соціально-психологічним тренінгам, корекційним програмам, психотерапевтичним методам, спрямованим на зміцнення і розвиток духовного, особистісного здоров'я учнів.
В.А. Сухомлинський стверджував, що "... турбота про здоров'я дитини-це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил ... і не звід вимог до режиму, харчуванню, праці, відпочинку. Це, перш за все турбота про гармонійної повноті всіх фізичних і духовних сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості". Соціальне замовлення, адресоване школі, істотно змінилося: замість колишньої установки, коли учень розглядався як об'єкт виховання (що характерно для екстенсивного процесу розвитку особистості), виникла потреба у формуванні активної, ініціативної особистості, здатної до творчої діяльності на основі творчого саморозвитку. У цьому зв'язку загальноосвітні та позашкільні заклади освіти переорієнтуються на організацію якісно іншого рівня навчально-виховної роботи, коли активізуються і інтенсифікуються процеси розвитку і творчого саморозвитку учня, за яких його особистість виступає як суб'єкт.
 
 
Актуальність дослідження
педагогічних основ арт-терапії в освіті
як одного з методів здоров'язберігаючих технологій
 
3доров'язберігаючі освітні технології поділяються на три підгрупи:
- Організаційно-педагогічні технології, що визначають структуру навчального процесу,  що сприяють запобіганню стану перевтоми, гіподинамії та інших дезадаптаційних станів;
- Психолого-педагогічні технології, пов'язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці, впливом, який він чинить всі 45 хвилин на своїх учнів. Сюди ж відноситься і психолого-педагогічний супровід всіх елементів освітнього процесу;
- Навчально-виховні технології, які включають програми з навчання грамотної турботі про своє здоров'я і формуванню культури здоров'я учнів, мотивації їх до ведення здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, що передбачають також проведення організаційно-виховної роботи зі школярами після уроків, просвітництво їх батьків.
Мета здоров'язберігаючої педагогіки - забезпечити учню і вихованцю високий рівень реального здоров'я, озброївши його необхідним багажем знань, умінь, навичок, необхідних для ведення здорового способу життя, і виховавши у нього культуру здоров'я.
Заняття, пов'язані з мистецтвом, допомагають звільняти творчу енергію. Про зцілюючі можливостях мистецтва відомо з найдавніших часів. Вже на зорі людської цивілізації жерці, а потім лікарі, філософи, педагоги використовували різні види мистецтва для лікування душі і тіла. Вони замислювалися над таємницями впливу живопису, театру, рухів, музики, намагаючись визначити їх роль як у відновленні функцій організму, так у формуванні духовного світу особистості.
 
 
Цілі та напрямки арт-терапії
Про позитивний вплив мистецтва на розвиток дитини вказував Л. С. Виготський, відзначаючи особливу роль художньої діяльності як у розвитку психічних функцій, так і в активізації творчих проявів дітей з проблемами в різних видах мистецтва (музики, живопису, художнього слова, театру). «Стає абсолютно зрозумілою та особлива роль, яка випадає на долю мистецтва як абсолютно особливої ідеологічної форми, що має справу з абсолютно своєрідною областю людської психіки. І якщо ми хочемо з'ясувати саме цю своєрідність мистецтва, те, що виділяє його і його дії із всіх інших ідеологічних форм, - ми неминуче маємо потребу в психологічному аналізі. Вся справа в тому, що мистецтво систематизує зовсім особливу сферу психіки суспільної людини - саме сферу його почуття».
Прийнято вважати, що образи художньої творчості відображають всі види підсвідомих процесів, включаючи страхи, внутрішні конфлікти, спогади дитинства, сновидіння. При їх словесному описі у дитини можуть виникнути труднощі. Тому саме невербальні засоби часто є єдино можливими для вираження і прояснення сильних переживань. Тут можна говорити про деяке перевазі арт-терапії перед іншими формами психотерапевтичної роботи.
Одними з основних завдань уроків Художньо-естетичного циклу (образотворче мистецтво, музика, театр, танець) є: зняття нервово-психологічних перевантажень, відновлення позитивного емоційно-енергетичного тонусу, усвідомлення своїх почуттів і переживань.
Інноваційні підходи до освіти повинні спиратися на прояви творчого потенціалу дітей та підлітків і використання його здоров'язберігаючих факторів. Тому арт-терапія є одним з важливих компонентів під час проведення уроків ХЕЦ.
 
 
Механізм впливу арт-терапії на дитину.
Педагогічні завдання арт-терапії.
Багатьом ще в дитинстві кажуть, що вони не вміють малювати. Насправді процес малювання природний для кожної людини, задатки графіка, живописця або скульптора є у кожного. Малювання допомагає осмислити і привести до гармонійного стану свій внутрішній світ. Арт-терапія - одна зі складових широкої категорії - терапії мистецтвом.
Арт-терапія - це використання засобів мистецтва для передачі почуттів та інших проявів психіки людини з метою зміни структури його світовідчуття; використовує такі засоби як ізо-терапію, музикотерапію, драмотерапію та ін.
 Мета арт-терапії не навчити дитину малювати (це завдання вирішується на інших типах уроків), а допомогти допомогою малювання впоратися з проблемами, що викликають у нього позамежні емоції (які часто він не може вербалізувати), дати вихід творчій енергії. Учитель озброює дитину одним з доступних і приємних для нього способів зняття емоційної напруги і на майбутнє.
Напрями арт-терапії в цілому відповідають видам мистецтва, а різноманітність технік практично не огранічена. Це й малюнок на асфальті, восковий малюнок, пальцевий живопис, пластиліновий живопис, штампи, кляксографія, ниткографія, монотипія та ін. Арт-терапевтичні техніки і прийоми легко освоюються, надалі учні можуть застосовувати їх самостійно.
З якими проблемами допомагає впоратися арт-терапія?
Методами арт-терапії можна впоратися з різними негативними станами, такими як - тривожність, страхи, депресія, агресивність і багатьма іншими психологічними проблемами, які заважають людині жити і гальмують його розвиток.  Можна за допомогою арт-терапії контролювати свій психологічний стан, адже, як відомо, він може дуже змінюватися, особливо, якщо в житті присутні стресові ситуації.
 
 
Практичне значення
застосування технік арт-терапії в освіті
 
Учасники набувають цінний досвід позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізнання, самоприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання, розвивається рефлексія й аналіз своєї поведінки, думок і почуттів, покращується загальна атмосфера в групі, розширюються зв'язки з іншими дітьми, через переживання сильних емоцій, завдяки подоланню труднощів  дитина очищується і стає більш терпимим і мудрішими по відношенню до інших.
Образотворча творчість є мостом між світом фантазії і реальністю. Вона включає в себе елементи того й іншого, дозволяючи створити якийсь синтез, який ні дитина, ні дорослий не можуть створити без допомоги художніх засобів.
Арт-терапевтичні заняття дозволяють вирішувати такі педагогічні завдання:
- Виховні (вчать співпереживання, дбайливим взаєминам з однолітками і дорослими);
- Корекційні (коригується образ «я», поліпшується самооцінка, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми);
- Психотерапевтичні (відчуття психологічного комфорту, радості, успіху);
- Діагностичні (дозволяє отримати відомості про розвиток і індивідуальних особливостях дитини, дізнатися його інтереси, цінності, виявити проблеми, що підлягають корекції);
- Розвиваючі (набувається досвід нових форм діяльності, саморегуляція почуттів і поведінки).
Згідно східної мудрості, "картина може висловити те, що не висловить і тисяча слів". Малюнок для дітей є не мистецтвом, а промовою. Їм властиве прагнення малювати. Це - своєрідне експериментування з художніми символами в якості заступників реальних об'єктів. За допомогою малювання реалізується потреба особистості в самовираженні.
Сьогодні відомо, що в процесі образотворчої діяльності інтенсивно розвиваються психічні пізнавальні процеси: сприйняття, відчуття, пам'ять, уява, мислення (його операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, конкретизація і якості: гнучкість, продуктивність, оригінальність, допитливість).
 
Прийоми ізо-терапії,
як одного з видів арт-терапії
 
Ізо-терапія є одним з найбільш поширених видів арт-терапії. За формою організації вона може бути індивідуальною і груповою. У сучасній зарубіжній та вітчизняній ізо-терапії виділяють два напрями цього методу:
- Використання вже існуючих творів образотворчого мистецтва шляхом їх аналізу та інтерпретації пацієнтами;
- Спонукання до самостійних творчих проявів в образотворчій діяльності.
Малюнкова терапія розглядається, в першу чергу, як проекція особистості дитини, як символічне вираження його ставлення до світу. У зв'язку з цим важливим і відповідальним завданням для педагога, який проводить ізо-терапію, є задача поділу в дитячому малюнку тих його особливостей, які відображають рівень розумового розвитку дитини і ступінь оволодіння їм технікою малювання, з одного боку, і особливостями малюнка, що відбивають особистісні характеристики, з іншого.
Характеризуючи корекційну спрямованість терапії малюванням, використовуваної в роботі з дітьми, О. А. Карабанова визначає три принципових її відмінності від навчальних уроків малювання. Перша пов'язана з цілями і завданнями терапії малюванням: ізо-терапія - це самовираження в малюнку і моделювання конфліктної ситуації, а на уроках малювання - оволодіння засобами і техніками зображення.
Друга відмінність стосується продуктів образотворчої діяльності: в терапії образотворчої діяльністю якість малюнка не виступає важливим критерієм його оцінки (малюнок володіє власною цінністю, пов'язаної з послідовністю етапів вирішення особистісних проблем дитини). На навчальних заняттях основним при аналізі малюнка є міра і якість оволодіння дитиною системою образотворчих засобів.
Третя відмінність полягає у відмінності функцій дорослого в навчальному і терапевтичному малюванні. На навчальних заняттях ці функції зводяться до передачі дитині нових способів і засобів зображення та організації процесу їх засвоєння дитиною. У ізотерапії психолог допомагає дітям усвідомити і розв'язати проблемну ситуацію, зовні її висловити в малюнку (ліпленні) і визначити вихід з неї.
Навіть використання окремих технік має на учасників групи своє терапевтичну дію. Застосування цих технік особливо ефективно в початковій школі, оскільки діти не завжди можуть точно сформулювати, що їх турбує. А за допомогою образотворчої діяльності, роботи з пластиліном та іншого їм легше висловлювати свої емоції і їх відігравати.
В результаті роботи в арт-терапевтичному напрямку педагог отримує: позитивний емоційний настрой групи, полегшує невербальний викид негативних емоцій, їх опрацювання дозволяє знімати тривогу, відігравати агресію і злість, шукати ресурси для подальшого розвитку, через колективну діяльність допомагає прояснити учасникам свої ефективні та неефективні способи комунікації, дозволяє розвивати рефлексію своїх думок, почуттів, вчинків, дає можливість на символічному рівні експериментувати з різними почуттями, досліджувати і виражати їх у соціально-прийнятній формі, сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду, знижує стомлюваність, розвиває потенціал особистості і підвищує групову згуртованість.
При корекції засобами образотворчого мистецтва також можна використовувати найрізноманітніші прийоми (А. І. Копитін). 
Такими прийомами можуть бути:
1. Вправи, що припускають роботу з різними образотворчими матеріалами і мають метою загальну активізацію та розвиток сенсомоторної сфери (наприклад, розминаючи шматок глини, зосередити увагу на своїх відчуттях).
2. «Загальні» теми і вправи, що дозволяють вивчати проблеми дітей і виражати найрізноманітніші переживання (малюнки на вільну тему або на задану значиму тему - «добро і зло», «страх» та ін.)
3. Теми, пов'язані із сприйняттям себе, що дозволяють вивчати систему відносин дітей і позитивно впливати на її зміни (намалювати або виліпити автопортрет; зобразити, яким тебе бачать один і недруг; намалювати свій герб, що відображає характерні властивості особистості і т. п.).
4. Вправи і теми, що дозволяють вивчити відносини в сім'ї дитини з метою виявлення причин порушень поведінки та їх подальшої корекції (за допомогою пісочниці та різних фігурок скомпонувати якусь побутову сцену; зобразити членів сім'ї у вигляді тварин або предметів).
5. Робота в парах, спрямована на розвиток комунікативних можливостей школярів («каракулі Віннікота» - один учасник малює каракулі і передає іншому, щоб той створив образ; один учасник починає малюнок на вільну або задану тему, а інший закінчує; потім результати спільної роботи обговорюються).
6. Спільне групове малювання, також спрямоване на розвиток соціальних навичок («групова фреска» - на великому аркуші паперу малюють одночасно або по черзі на ту чи іншу тему: «життя в школі», «похід», «день народження», «світ навколо нас»).
7. Групові образотворчі ігри («дивна тварина» - одна дитина малює голову тварини, загинає лист і передає наступному учаснику; той малює тулуб, загинає лист і передає далі; в кінці кожен намагається розповісти від першої особи про будь-яку частину фігури, яку він не малював; аналогічно зображується і людина).
8. Образотворча робота на основі спрямованої візуалізації (подання якогось зорового образу) або матеріалу сновидінь (діти за допомогою арт-терапевта викликають у себе образ на якусь тему, наприклад подорож на килимі-літаку або образ зі сну, і зображують найбільш яскраві враження, які потім обговорюються).
9. Техніки, що поєднують образотворчу діяльність з іншими формами творчого самовираження (передача вражень від музики за допомогою малювання в процесі її прослуховування; зображення образів, що викликаються звучанням власного імені, відчуттями від своїх танців під музику, зображення в малюнку або скульптурі якихось своїх якостей у вигляді окремих персонажів і розігрування діалогів між ними, відображення в малюнку вражень від поетичних творів і т. д.).
10. Вправи, що допомагають при вирішенні конфліктних ситуацій або слугують для профілактики конфліктної поведінки в сім'ї, школі (зображення конфлікту в конкретному або метафоричному вигляді з подальшим обговоренням; створення композицій на тему «шторм», «вибух»; великомасштабна робота з використанням малярних кистей, губки пр. для «випускання пари»; малювання історій виникнення конфліктів у підгрупах по 2 - 5 осіб з подальшою передачею малюнків іншій підгрупі, яка намагається визначити зміст малюнка, ролі окремих учасників і їхньої точки зору).
У процесі арт-терапії емоційно неблагополучних учнів відбувається активізація, «пожвавлення» емоційної регуляції засобами образотворчої діяльності, насичення того, що в більш ранньому віці не було розвинене в належній мірі, або було засвоєно невірно, дисгармонійно. Таким чином, арт-терапія як психологічний метод здоров'язберігаючої технології спрямований на оптимізацію ефективних ресурсів учнів, зміцнення їх психологічного здоров'я, зміну світосприйняття та системи відносин.
Зростаюча популярність і професіоналізація арт-терапії ведуть до того, що цей метод перетворюється в одну з активно розвиваються форм сучасної практичної педагогіки і психології, що виконує завдання здоров'язбереження в освітньому процесі і продовжуючи залишатися інноваційним здоров'язберігаючим  підходом.
 
Застосування елементів арт-терапії 
на заняттях образотворчого мистецтва
 
Діти молодшого шкільного віку тільки вчаться аналізувати твори мистецтва, самі творити на папері. Вони здебільшого мотивовані до навчання. Основна частина уроків тут - засвоєння нового матеріалу, формування і закріплення способів діяльності, універсальних навчальних дій. Діти багато малюють разом з педагогом, часто заданими засобами і кольором. Вихованцям дуже подобається повторювати поетапно за вчителем. Така робота у них, як правило, виходить дуже успішно.
Авжеж, під час уроку педагог обов'язково робить обходи: когось похвалить, комусь допоможе. Можна навіть погладити деяких учнів по голові або по плечу. Помітно, що підбадьорюючий дотик дуже приємний дітям, і не тільки в молодшій школі. Наприкінці уроку дуже важливо похвалити всіх дітей, ні в якому разі не критикувати ніякі роботи. 
Дуже цікава тема «Настрій у природі». Перед практичною роботою  обговорюється, який настрій буває у природи, як вона виражає свої емоції, який настрій виникає у людей як відгук на емоційний стан природи. Після виконання творчої роботи, потрібно надати дітям можливість висловитися, поміркувати про обраний сюжеті, колірне рішення. Потім можна згрупувати малюнки за настроєм, та запропонувати  учням підібрати ілюстративний ряд з репродукцій і підписати на дошці або вимовити вголос ті емоції, які відображені в репродукціях та дитячих творчих роботах, той настрій, який виникає при спогляданні робіт. Великий відгук і участь проявляють як правило ті учні, які зобразили негативне, тривожний стан у своїх малюнках.
 
Ілюстрування казкових творів в молодшій групі  так само представляє інтерес з точки зору арт-терапії. Ця тема дуже близька по результату на психологічну методику М.З.Дукаревіча «Малюнок неіснуючої тварини». Перед початком роботи з цієї теми обговорюється  з вихованцями, які казкові твори їм відомі і цікаві, які герої запам'яталися найбільше. Світ казок сучасних дітей дещо змінився, багатьом представляють інтерес твори в стилі «фентезі», деякі знайомі з міфологією. Завжди слід закликати дітей абстрагуватися від образів героїв, придуманих і часто нав'язаних нам художниками-ілюстраторами і мультиплікаторами. На практичному етапі у багатьох учнів виникає бажання самому придумати образ героя за своїм уявленням і сприйняттю його. Казка - це дивовижний за силою психологічного впливу засіб роботи з внутрішнім світом дитини, потужний інструмент розвитку. Розуміння і проживання через казку змісту властивого внутрішньому світу будь-якої людини, дозволяють дитині розпізнати і позначити власні переживання і власні психічні процеси, зрозуміти їх зміст і важливість кожного з них.
Деякі учні підсвідомо втілюють у намальованому ними персонажі свої страхи, тривоги, почуття, випліскуючи на папір накопичився негатив. Перед цим багато з сумнівом питають, чи можна малювати негативний персонаж, якого вони, можливо, бояться. Якщо в роботі дитини явно простежуються сліди негативу або страху, слід попросити його розповісти про свого героя, описати його, охарактеризувати. Дуже добре, якщо педагог разом з групою намагається допомогти цій дитині знайти у творі того, хто протистоїть цьому негативному персонажу. Іноді можна придумати продовження з перевтіленням злого героя в доброго або знайти позитивні дії негативного героя, де вони, можливо, допомогли в позитивному результаті казки. Таким чином, негативний персонаж, як би негативно він не був зображений дитиною, не здається таким вже страшним, іноді він викликає навіть жалість; і тривожність дитини потроху йде.
Відображення свого внутрішнього світу, світу емоцій, почуттів, намагаються передати на папері і вихованці-підлітки. Перед початком роботи  обговорюються ті стани душі, які відчуває людина і які знайомі учням з особистого досвіду. Деякі діти відчувають потребу висловити ті почуття, які вони відчували в тих чи інших життєвих ситуаціях.
Говорячи про стан внутрішнього світу людини, не можна обійти увагою творчість таких художників як К. Малевич, В. Кандинський, П.Пікассо, В.Ван Гог, М.Шагал, С.Далі. Педагог разом з дітьми говорить про їх життя і творчість. Перегляд репродукцій цих майстрів викликає неоднозначну реакцію в учнів. На 2-3 найбільш цікавих для дітей творах слід зупинитися детальніше; споглядаючи, обговорювати, що хотів висловити художник, який сенс вкладав у свій твір, які почуття викликає у нас картина. Якщо твір не знайомий учням, можна запропонувати подумати, як він міг би називатися, а потом порівняти свою назву з назвою автора.
Творчі роботи учнів відрізняються виразністю, емоційністю. Якщо не обмежувати дітей у виборі образотворчих засобів, це дає можливість кожному прийняти своє колористичне рішення, що відповідає його індивідуальним настрою і стану. У малюнках діти намагаються відобразити ті проблеми, які їх в даний момент хвилюють: відносини з однолітками, з дорослими, шкільні негаразди, почуття самотності, першу любов…
 
Методика “Малюнок мандали”
Слово «Мандала» має санскритське походження й означає «магічне коло». Коло - це первинний символ єдності й нескінченності. Знак абсолюту й досконалості. Рух по колу означає постійне повернення до самого себе. Недарма тибетські ченці проводять цілі дні над створенням вигадливих мандал з кольорового піску, передаючи цей ритуал з покоління в покоління.
Поняття мандали було внесено в західну психологію К. Юнгом. Він відкрив її, займаючись власним психоаналізом. На думку Юнга, мандала виконує чотири основні функції:
у ситуаціях, що викликають тривогу, вона дає захист  і заспокоєння;
при дезорієнтації вказує на мету й задає напрямок подальшої діяльності;
при хаотичних станах дає почуття цілісності, порядку й цілеспрямованої структури;
викликає загальне почуття інтересу й цікавості до життя.
Спонтанна робота з кольорами й формою усередині кола сприяє зміні стану свідомості людини, викликає різноманітні психосоматичні феномени й відкриває можливість для духовного росту людини.
Мандала допомагає стимулювати основні внутрішні джерела глибинних рівнів підсвідомості, включаючи механізми саморегуляції. Це психологічний перетворювач, що допомагає людині встановити зв'язок із самим собою. 
Немає чітких правил малювання мандал. Ви можете малювати їх на окремих аркушах паперу, а можете спеціально для малювання мандал завести зошит або альбом. Тоді в будь-який час й у будь-якому місці зможете відобразити свій внутрішній стан у колі. Малюйте в колі все, що буде виходити з вашої душі й серця. 
Може трапитися так, що ваш малюнок не буде міститися в межах кола й буде виходити за його границі. Нічого страшного в цьому немає. Ви можете продовжити малювати на вільному просторі аркуша паперу. Якщо це так, значить, так і має бути. 
Малювання мандал добре супроводжувати розслаблюючою медитативною музикою, що допоможе розкріпостити вашу уяву і якнайповніше відбити всю глибину вашої душі.
Наступна вправа може використовуватися в роботі з дітьми в таких ситуаціях: 
· дитина не йде на вербальний контакт; 
· в роботі з гіперактивними дітьми;
· при корекції уваги; 
· при роботі з дитячими стресами та страхами то що.
Арт-терапевтами розроблені „мандали-розмальовки”, за допомогою яких ви можете не лише продіагностувати дитину, але і змінити її емоційний  стан. 
Під час цієї роботи приділяйте особливу увагу кольорам які обирає дитина, та їх послідовність.
 
Процедура: 
Вчитель дає дитині одну з „мандал-розмальовок” (зверніть увагу на те, що „коло – мандала” обов’язково  повинне бути в квадраті), та олівці чи фарби основних кольорів й пропонує розмалювати  кольорами за їх власним бажанням.
Інструкція для дітей: 
  - Шановні діти, кожен з вас отримав картинку-розмальовку та олівці (або фарби та пензлик). Вам треба розмалювати цю картинку кольорами, які саме зараз вам найбільше подобаються. Ви можете малювати це до тих пір, поки це буде вам цікаво.
 
 У своїй педагогічній практиці багато педагогів використовують малюнкові тести. Звичайно, проективні графічні методики використовуються в основному в процесі психотерапії. Вони сприяють самовираженню і саморозумінню. Ще Гегель писав: «Краще полегшення болю в тому, щоб її викричати, висловити її цілком. Тільки у вираженні вона усвідомлюється, а те, що усвідомлюється, потім пішов». Але в психології є і більш прості методики проективних та малюнкових тестів, розраховані, наприклад, на те, що їх будуть застосовувати у своїй роботі психологи самого широкого профілю, соціальні працівники, шкільні педагоги, та навіть і батьки. Вони дають можливість дитині проектувати реальність і по-своєму інтегрувати її. Безумовно, малюнок значною мірою несе на собі відбиток особистості, його настрою, стану, почуттів, переживань, відносин і т.д. Тому практики нерідко використовують малюнкові тести.
У малюнкових тестів є дві функції:
Діагностична. І з нею краще розбиратися професіоналам, чиї знання заточені прямо під цю тестову методику.
Терапевтична. Малюнкові тести запозичили її прямо з арт-терапії. Полягає терапевтична функція таких тестів в тому, що виконуючи завдання, людина вже в процесі "скидає негатив", і йому стає легше. Тобто, неважливо, що "показує" твій малюнок, важливо, що в процесі його створення ти став трішки здоровіше. Те, що не може бути усвідомлене і висловлено, виражається в малюнкових тестах малюнком на папері. Будучи виплеснуто на папір, воно вже не знаходиться всередині. А значить людина - звільнена від травми.
 
Методика «Людина під дощем»
Наприклад, вивчаючи тему «Портрет. Зображення людини», на одному з занять можна використовувати  методику «Людина під дощем», орієнтовану на здатність дитини долати несприятливі ситуації, протистояти їм. Вона дозволяє також здійснити діагностику особистісних резервів і особливостей захисних механізмів. Мета проективної методики «Людина під дощем» - діагностика особливостей співладнання зі складними ситуаціями, готовність дитини справлятися з труднощами, а також застосовувати захисні механізми.
Тест був розроблений двома психологами - Є. Романовою і Т. Ситько спеціально для тих, хто не є фахівцем в області проектних методик - його не потрібно розшифровувати за допомогою складних формул. Цією методикою можуть з успіхом користуватися лікарі, педагоги, батьки.
Методика проведення тесту полягає в тому, що дитині пропонується на вертикально орієнтованому аркуші намалювати людину, а потім, на іншому такому ж аркуші - людину під дощем. Зіставлення двох малюнків дозволяє визначити, як дитина реагує на стресові, несприятливі ситуації, що він відчуває при труднощах.
 
Методика «Моя казка»
Процедура.
Вчитель пропонує дитині або групі дітей намалювати «мультфільм» під назвою «Моя казка».
Інструкція для дітей:
«Уявіть собі, що ви - художники, що створюють мультфільми. Ви малюєте свою казку, і те, що ви придумаєте - це тільки ваші герої, тільки ви маєте право дати їм ім'я, намалювати їх з темним або світлим волоссям, із зеленими або блакитними очами. Це ваша казка. Ви вибираєте звірів, птахів, рослини. Мультфільм складається з безлічі малюнків. От і ваша казка буде намальована на декількох аркушах: початок казки, розвиток подій, пригоди, чудеса, випробування й кінець казки (обов'язково щасливий і веселий!). всі випробування й труднощі у ваших героїв будуть у середині казки. А наприкінці їх чекає перемога, успіх і радість! Казку ми будемо малювати кілька днів. Почнемо прямо зараз і намалюємо перший кадр нашого «мультику» під назвою «Моя казка».
Після закінчення п'яти днів робота над мультфільмом завершується. Учитель влаштовує вернісаж дитячих казок.
Кожна дитина розповідає свою казку, і на прохання вчителя проговорює голосами різних героїв їхньої репліки. Якщо виникає можливість, учитель пропонує авторові казки підібрати із числа дітей акторів, які зіграють по інструкції дитини героїв його казки. На вихідні дні діти одержують домашнє завдання: виліпити казковий епізод - щасливий фінал казки - у пластиліні.
 
Психологічний зміст техніки.
Техніка «Моя казка» має глибокий психологічний підтекст. Робота триває 7-8 днів. У ній беруть участь діти, учителі, батьки й інші родичі. Розвиток конфлікту в малюнку, так зване проходження за образом, несе в собі певний терапевтичний потенціал. Розповідь своєї казки, озвучування її героїв, драматична версія при участі інших дітей і дорослих - всі ці засоби скеровані на самовираження й самокорекцію дитини. Внутрішні конфлікти й страхи дитини, поетапно виражені в експресивній формі, гублять свою гостроту й хворобливість, виводяться назовні в непрямій, метафоричній, невербальній формі. Пластичне моделювання успішного, щасливого й радісного завершення всіх випробувань героїв казки фіксує досвід перемоги на зрозумілому правій півкулі мові - мові метафори. Цим не тільки поповнюється емоційний резервуар дитини, що пережила у своїй казці й труднощі, і перемогу, але й включається її ресурсний стан.      
 
Методика «Малюнок трьох бажань»
Процедура.
Дитині або групі дітей учитель пропонує зобразити три бажання. Дитина малює, учитель слухає його спонтанні коментарі. Якщо дитина готова продовжити заняття, учитель пропонує йому виліпити із пластиліну одне бажання. Учитель дає зворотний зв'язок, використовуючи свої почуття, сприйняття, інтуїцію й вербалізує їх для дитини. Тому бажанню, що дитина захотіла втілити в пластиліні, можна запропонувати заговорити. Учитель починає запитувати, супроводжуючи питання «промовляючими» жестами правої руки (у театрі тіней так зображують розмовляючу собачку, ритмічно поплескуючи чотирма пальцями об великий палець). Дитина озвучує пластиліновий витвір, супроводжуючи слова «промовляючими» жестами лівої руки (якщо він «правша»). Учитель заохочує дитину до того, щоб вона сама задавала питання скульптурці.
 
Психологічний зміст техніки:
Таке «інтерв'ювання» образу з використанням діалогу двох рук активізує роботу лівої й правої півкуль дитини. А образ, що сформувала сама дитина, виконує роль містка між свідомим і несвідомим світами. Психологічна самокорекція дитини відбувається відразу на декількох рівнях: сенсорному (пластилін), кінестетичному (діалог рук), свідомому (озвучування питань і відповідей) і метафоричному (образ-символ).         
 
Методика «Намалюй подарунок»
Процедура.
Учитель пропонує дитині намалювати подарунок, який би йому хотілося одержати, й подарунок, який йому хотілося б подарувати. Після виконання малюнків, дитина розповідає вчителеві про подарунки й відповідає на питання:
- Хто міг би тобі його подарувати?
- Кому ти міг би подарувати свій подарунок?
Учитель пропонує дитині виліпити подарунки із пластиліну або самій дитині стати на час подарунками:
- Побудь подарунком. Зіграй його. Покажи мені, який ти в ролі подарунка. Ти можеш навіть станцювати святковий танець подарунків і проспівати що-небудь від імені подарунків. Хотів би ти, щоб я кого-небудь зіграла у твоєму спектаклі? Кого саме? Розкажи мені, яка я, як мені рухатися, що і як говорити, що співати?
Психологічний зміст техніки.
У процесі творчого зв'язку декількох видів експресивних мистецтв (малювання, ліплення, танець, звук, рух) відбувається експліціювання емоційних переживань дитини, підвищується її тонус, відкривається доступ до її внутрішніх ресурсів.
Позитивний зміст символу «Подарунок», що підтримує участь учителя в інсценуванні образів, створених дитиною, дозволяють внутрішньому життю клієнта розкритися й конструктивно розвиватися.    
 
Методика «Мій щит»
Процедура.
Учитель готовить заздалегідь великий аркуш паперу, на якому намальоване яскраве коло.
Інструкція для дитини:
Колись, давним-давно жили люди племені ... (назва, співзвучна з улюбленим слівцем дитини). У їхньому селищі було таке правило: перед своєю хатиною вони виставляли яскравий щит, на якому малювали те, що хотіли б розповісти про себе своїм сусідам і мандрівникам. Давай уявимо собі, що ми жителі цього племені й намалюємо свій щит. Нехай цей щит розповідає про тебе, твої інтереси, про те, що ти любиш, чим тобі подобається займатися, як ти себе відчуваєш. Вибирай крейди, фломастери, фарби й приступай до роботи.
Психологічний зміст техніки.
Особистісно значущий і інформативний зміст малюнка «Мій щит», спонтанні коментарі дитини в процесі малювання створюють у несвідомій частині її психіки певну динаміку, що дає можливість дитині зміцнити її «Самість».
Форма кола, у якій створюється особистісний щит, сама по собі терапевтична.
Учитель, що реагує за допомогою відображення почуттів, активізує в сфері несвідомого психіки дитини прагнення до самозцілення. 
 
Методика «Футболка»
Процедура.
Учитель звертається до дитини й пояснює, що сьогодні в них дуже важлива й цікава робота - придумати й намалювати картинку, що потім можна буде спеціальними фарбами перенести на улюблену футболку дитини. «Але спочатку ескіз малюнка, - говорить учитель, - спробуємо виконати на папері».
Інструкція для дитини:
Уяви собі, що ти сама дитина, що створює малюнки для дитячих футболок. У тебе є крейди, фломастери, фарби. І тільки ти вправі вирішувати, що буде намальовано на твоїй футболці. Покажи мені, яку футболку ти для себе придумав.
Коли малюнок завершений і дитина сама його прокоментувала, учитель задає питання про почуття дитини, про можливий надпис під малюнком, про те, спереду або позаду на футболці розташовується цей малюнок. Учитель пропонує дитині придумати малюнок для іншої сторони футболки й надпис під картинкою. При наступних зустрічах, якщо дитина цього захоче, можна йому запропонувати намалювати картинку на справжній футболці, а також виконати малюнки для футболок мамі, папі, братові, сестрі, бабусі, дідусеві, учителеві.
Психологічний зміст техніки.
Значеннєва насиченість символів на власній футболці проявляється при описі дитиною тих образів,  які виникають спочатку на папері, потім на тканині. Така творча робота для «своєї сорочки, що ближче до тіла», активізує зцілювальний потенціал дитячої самості, на метафоричному рівні зміцнює її особистісні межі, сприяє її особистісному росту.
Учитель простежує динаміку образів при переході від роботи на папері до малювання на тканині футболки.
 Символічна діяльність при створенні малюнків для футболок батьків, родичів і вихователів з'єднує первинний світ уяви дитини з актуальним світом, несвідомо роблячи самокорекцію.
   
 Методика «Я - коли поводжуся добре. Я - коли поводжуся погано»
Процедура.
Учитель розминає пластилін, грає з ним.
Інструкція для дитини:
У твоєму житті, напевно, бувають такі моменти, коли хтось незадоволений твоєю поведінкою і говорить тобі, що ти поводишся погано. І бувають, сподіваюся, частіше такі випадки, коли хтось хвалить і схвалює твої вчинки. Так же? Давай спробуємо виліпити дві фігурки з пластиліну: одну - про те, як ти себе почуваєш, коли хтось не схвалює твоє поведінкою; другу - про те, як ти почуваєш себе, коли хтось дуже задоволений твоїм учинком.
Коли скульптурки будуть виконані й дитина розповість про їх усе, що вважає потрібним, консультант може запропонувати йому лівою рукою (якщо «правша») вималювати свої відчуття. Потім психолог пропонує дитині показати звуком і тілом обидва свої стани.  
 Психологічний зміст техніки.
Постійна «психологічна інфляція» особистості дитини в сім'ї блокує її емоційний розвиток і до кінця дошкільного дитинства може привести до затримки психічного розвитку. Описана техніка забезпечує дитині можливість виживання в стресових ситуаціях, навчає її здатності до вибору використання власної енергії: конструктивно або неконструктивно. Ціль цього підходу полягає також у тім, щоб допомогти дитині краще розуміти й контролювати свої почуття, пізнавати свої різні стани й знизити потребу в деструктивному вираженні почуттів. Вираження в чистому виді й розведені по різних полюсах відчуття «добра» й «зла», ізоляція цих амбівалентних почуттів поглиблює усвідомлення дитиною своєї емоційної поліфонічності.
 Методика «Малюнок сім’ї в образах звірів, птахів, рослин»
Процедура.
Учитель пропонує дитині намалювати свою сім'ю в образах звірів, птахів і рослин. Закінчивши малюнок, дитина розповідає про виниклі образи й взаємини між ними. Після цього вчитель пропонує йому виліпити із пластиліну один або кілька образів. Наприкінці зустрічі психолог просить дитину якими-небудь звуками, без слів, представити кожну фігурку. 
Інструкція для дитини:
Цю техніку доцільно використовувати в тих випадках, коли дитина ще не готова на вербальному рівні поділитися інформацією про свою сім'ю. Ефективна вона також й у критичні для дитини ситуації. Можливість емоційної розрядки при експресивному малюванні, ліпленні, автентичному звуці відіграє терапевтичну роль. Обговорення з дитиною її витворів знижують рівень небезпеки усвідомлення почуттів. Якщо вчитель підготовлений для сімейного консультування, то, з дозволу дитини, її малюнки й пластилінові фігурки можуть послужити початком розмови з батьками й іншими родичами. Їхні відчуття й враження про витвори дитини на початку консультаційної бесіди згодом можуть внести якісні зміни в моделі сімейного спілкування.
 
Методика «Лють, сум, щастя, сила”.
Процедура.
Учитель готує до заняття розкреслений на 4 частини аркуш паперу. У правому верхньому куті під № 1 написане слово «лють». У правому нижньому - № 2 і слово «сум». У нижньому лівому куті - № 3 і  «щастя». У лівому верхньому куті - № 4 і слово «сила».
 
 Інструкція для підлітка:
Слідкуючи за нумерацією, починаючи із правого верхнього кута, намалюй ті образи, які викликають у тобі поняття «лють», «сум», «щастя», «сила». Малюй саме в такому порядку справа наліво.
Коли робота закінчена, учитель просить підлітка розповісти про виниклі образи й дає йому зворотний зв'язок у вигляді власних асоціацій, почуттів, не аналізуючи (уголос), не інтерпретуючи, не оцінюючи.
Учитель пропонує дитині вибрати один із квадратиків і його зміст відтворити на окремому великому аркуші паперу, збільшуючи  масштаб, уточнюючи й додаючи деталі. Використовуючи методики, описані вище (проходження за образом, розвиток конфлікту на папері, інтерв'ю образів, діалог двох рук), учитель разом з дитиною працює над конкретною символічною проблемою, що намагається вирішити.
Психологічний зміст техніки:
Делікатне, підтримуюче відстеження дитячих символів («люті», «суму», «щастя», «сили») у міру того, як вони розкриваються в динаміці, властивої  для правої півкулі (справа наліво), сприяє поглибленню й збагаченню внутрішнього життя дитини, веде її до самозцілення. Експресивне малювання з'єднує первинний світ уяви дитини з актуальним світом, установлюючи позитивні зв'язки між свідомістю й несвідомим підлітка.
Дана техніка стимулює роботу правої півкулі, що контролює символічні прояви самості, відбиває прагнення психіки до розвитку й самозцілення (у випадку психічної травми).
При роботі з підлітками в кризовій ситуації застосування методу спрямованого формування образів, перед тим як приступити до спонтанних мистецтв, допомагає зняти напругу й забезпечити творчу роботу несвідомого.     
 
       Методика «Моя темна сторона”.
Процедура.
Учитель пропонує підліткові виконати в експресивній й образній манері три малюнки:
1. «Моя темна (дика) сторона».
2. «Моя світла сторона».
3. «Я - в цілому».
Кожен малюнок дитина озвучує від першої особи, використовуючи займенник «я»; від імені кожного - відповідає на питання вчителя. Учитель пропонує підліткові провести діалог між «темною» і «світлою» частинами.
Малюнки вчитель прикріплює до стіни й пропонує дитині тілом відобразити емоційне й смислове значення кожного малюнка так, як він це відчуває, використовуючи автентичні рухи й звуки. Якщо дитина буде згодна, вона може під музику протанцювати ті почуття, які викликають у ній її витвір. У завершенні заняття підліток виконує в пластиліні те, що саме народжується; дає назву своєму витвору, ділиться із учителем своїми почуттями й асоціаціями. Учитель дає зворотний зв'язок метафорами й відображенням своїх почуттів.
Психологічний зміст техніки:
Малювання полярностей з наступним виконанням малюнка-синтезу, драматизація виниклих образів («темної» й «світлої» сторін «Я») звільняє заблоковану енергію й активізує можливості самозцілення. Важливо, щоб потужна сила, виявлена в «темній» стороні, мала можливість трансформуватися й використовуватися конструктивно. Відмова вчителя від інтерпретації внутрішніх проблем підлітка, що прийняли зримі обриси, забезпечує терапевтичну динаміку. Внутрішнє почуття цілісності, виражене в символічній формі, полегшує здорове функціонування психіки підлітка. 
 
  
Інші методики
 
Малюнок на асфальті. Дати дитині кольорові крейди і запропонувати намалювати все, що йому хочеться.
Наскальний живопис. На спеціально відведеній стіні кріпиться великий аркуш паперу, де діти малюють усе, що хочуть і чим хочуть (кольоровою крейдою, фломастерами тощо).
Малюнок на склі. Шматок скла розміром з альбомний аркуш акуратно обклеїти липкою стрічкою (щоб не поранитися) або вставити в дерев'яну рамку. Малювати на склі можна фарбами, фломастерами, крейдою все, що захочеться. На звороті аркуша можна підкладати різнокольорові аркуші паперу (фон), через що емоційне сприйняття малюнка буде мінятися.
Восковий малюнок. Аркуш паперу натирається свічкою. Потім розфарбовується фарбами або крейдою.
Пластиліновий живопис. Педагог, намалювавши попередньо контурне зображення предмета, пропонує дитині розмазати трохи пластиліну на поверхні картону, не виходячи за контур. Можна використовувати декілька кольорів, накладаючи їх один на одного, щоб додати об'ємність. Надлишки пластиліну забираються.
Штампи. Використовувати предмети з рельєфною поверхнею, знайдені в лісі (камінці, шишки), на природі (листя, квіти, травинки), знайдені вдома на кухні (часточки лимона, огірка, нижня сторона капелюшків грибів). Створити з відбитків цілісну композицію або образ.
«Видування соломинкою». Використовується соломинка для коктейлю. На сухий папір наноситься рідка калюжка. Соломинку слід тримати в декількох сантиметрах від поверхні і дути через неї на аркуш паперу. Таким чином, можна отримати несподівані образи.
Зображення свого настрою. Педагог пропонує дитині вибрати за бажанням колір фарби і на білому аркуші паперу намалювати кольорові лінії, плями, круги, візерунки, які виражають його настрій в даний момент.
Перемога над страхом. Дитині пропонують намалювати те, чого він найбільше боїться, а потім його малюнок обговорюється. Після цього дитині дають ножиці і пропонують розрізати (або порвати) свій «страх».
 Плями. 
1 варіант. Дітям пропонується взяти на пензлик трохи фарби того кольору, якого їм хочеться, хлюпнути «пляму» на аркуш паперу і скласти його удвічі так, щоб «ляпка» відбилась на другий половині аркуша. Потім лист розгорнути і розповісти, на кого або на що схожа отримана «ляпка».
2 варіант. Наповнити фарбою круглу кисть і сильно струсити її на папір, тримаючи за кінчик ручки кисті. Різко зупинити кисть. В отриманих плямах спробувати побачити різні образи, зображення.
Малювання по крапках. Педагог заздалегідь готує схему малюнка, розставляючи контурні точки. Дитині пропонують з'єднати точки лінією. Одержаний контур домалювати, розфарбувати, придумати сюжет і дати назву.
Графічна музика. Дитині пропонують під музику, закривши очі, проводити на папері лінії відповідно до сприйняттям мелодії. Потім знайти в цих лініях образи і обвести їх олівцями різного кольору (рибка, черепаха, птиця та ін.)
Пальцевий живопис. Педагог пропонує дітям намалювати предмет, накладаючи кольорові плями (гуаш) пальчиком або використовуючи палички. Можна намалювати не весь предмет, а тільки його контур.
Набризкування. Занурити стару зубну щітку в готову фарбу і провести по щетині великими пальцем або інший жорсткою щіткою.
 
 
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЬОРІВ
(фізіологічний вплив деяких кольорів)
Лікувальні властивості кольорів були відомі здавна. Древні єгиптяни першими використали кольори в лікувальних цілях, а греки визначили конкретні кольори для лікування різних захворювань. 
 
Червоний
Червоні кольори - це енергія й сила. Червоний пов'язаний з фізичною активністю, волею, чуттєвістю, сексуальністю й агресією. Це кольори вогню, дії й прагнення жити. Червоний колір дає енергію, активізує й збуджує. Він випромінює тепло, робить тонізуючу дію на нервову систему. Поліпшує й прискорює всі обмінні процеси в організмі й усуває застійні явища в органах.
Під впливом червоних кольорів у людини частішає пульс, підвищується артеріальний тиск, частішає дихання, активізується мускульна сила.
Червоний колір здатний допомогти в подоланні інерції, депресії, страху й меланхолії. Червоний підвищує працездатність і витривалість, зміцнює волю, поліпшує настрій, сприяє подоланню труднощів і перешкод.
Цей колір активний, енергійний і гарячий, тому зловживання ним може викликати збудження нервової системи, хвилювання, занепокоєння й головний біль.
 
Жовтогарячий
Жовтогарячий колір - це теплий і активізуючий колір. Він часто асоціюється із сонцем, вогнем, радістю й експресивністю. Цей колір допомагає людині відчути себе більше розкутим і вільним. Жовтогарячий налаштовує на оптимізм, відкритість і товариськість. Він допомагає знайти емоційну рівновагу, довіру до світу й почуття єдності з ним.
Жовтогарячий колір викликає в людини певне збудження, але меншої сили, ніж від червоного. Він невеликою мірою прискорює пульс і дихання, а також поліпшує апетит.
Як колір тепла й життєвої енергії, він регулює обмінні процеси й позитивно впливає на роботу організму.
Жовтогарячий і персиковий впливають на замкнутих і недовірливих дітей, допомагаючи їм звільнитися від страху,  відкритися, довіритися й розвити нереалізовані здібності.
 
 
Жовтий 
Жовтий - це колір самого сонця, чистий, ясний, що несе світло, тепло й енергію. Він останній зі спектру теплих кольорів променів.
Жовтий пов'язаний з розумовими здібностями, організованістю, увагою до деталей, з дисципліною. Жовтий сприяє концентрації уваги і ясності думок. Це тонізуючий колір, а його вплив на людину м'якіше й ніжніше в порівнянні із червоним і жовтогарячим. Під впливом жовтого злегка частішають пульс і дихання.
Жовтий колір забезпечує організму рівновагу й самоконтроль, допомагає досягти поставленої мети, активізує спілкування, створює гармонійне ставлення до життя, підвищує самооцінку й допомагає при нервовому виснаженні. Цей колір повний оптимізму й радості.
У негативному аспекті жовтий - це схильність до критики й нетерпимість до чужої думки.    
 
Зелений 
Зелений колір – колір самої природи, постійної зміни й відновлення. У спектрі зелений розташовується між теплими й холодними кольорами. Це колір рівноваги й гармонії, стабільності й цілісності. Він викликає почуття спокою й надії, допомагає розсіювати негативні емоції.
У лікувальному плані зелений стабілізує діяльність серцево-судинної й нервової систем, зменшує серцебиття, приводить у норму артеріальний тиск. Дія зеленого ефективна при головних болях, втомі очей й порушеннях зору.
При відсутності зеленого кольору можливий розвиток підвищеної збудливості, нервозності, дратівливості. Зелений також має легку заколисливу дію й здатність заспокоювати галасливих. 
Вплив зеленого створює в організмі відчуття миру й рівноваги, недарма ми так чудово почуваємо себе на природі, на зеленій галявині, у лісі. Так ми розслаблюємося, відчуваємо прилив нової енергії, радість, умиротворення, почуття оновлення й безпеки. 
Відкидання зеленого кольору може вказувати на невдоволення своїм емоційним станом.
Прихильність до темно-зелених відтінків може говорити про те, що людина займає оборонну позицію стосовно життя, відрізняється наполегливістю й упертістю.

 

Блакитний
Блакитний  - це колір інтуїції, емоційності й духовного росту. Блакитний асоціюється з ясним небом, із прозорістю води. Він створює враження легкості й чистоти. Цей колір вчить, його називають «кольором істини». Блакитний також колір миру, медитації й внутрішньої гармонії. Він тихий і спокійний і здатен надати допомогу у вирішенні будь-якої проблеми.
У кольоротерапії блакитний колір має болезаспокійливу властивість, ефективний при запальних процесах, при лікуванні хвороб горла, головних болях. Під впливом блакитного сповільнюються пульс і подих.
Блакитний колір розраджує і заспокоює душу. Це особливо важливо для дітей, що страждають страхами й настирливими ідеями. Він також зменшує емоційний біль, протидіє жорстокості й брутальності.
Тепла блакитна спальня, наприклад, дуже добре буде заспокоювати гіперактивну дитину. Зловживання блакитним кольором, особливо якщо це стосується пасивної, загальмованої дитини, може призвести до деякого стомлення, суму й пасивності.
 
Синій
Синій є другим із кольорів холодного спектру. Він допомагає знайти внутрішній спокій, стимулює натхнення, творчість, віру й відданість. Як колір душевного спокою, він пов'язаний із самоаналізом і самозаглибленням.
Синій знижує м'язову напругу, значно зменшує почуття болю. Подих стає повільніше й глибше, ніж при блакитному.
У кольоротерапії синій використовується для лікування нервових хворих, що легко збуджуються, буйних. Нерідко застосовується при тривозі, безсонні й занепокоєнні. Як болезаспокійливий засіб діє сильніше блакитного. Застосовується для лікування опіків і запальних процесів.
Синій допоможе при розумовій перевтомі, а також забезпечить необхідну гнучкість і податливість тим, хто звик діяти жорстко й прямолінійно.
Синій колір очищує душу, надихає на творчість, духовний пошук і служить провідником у таємничий світ інтуїції. Синій також являє собою силу розуму, мудрість і ясність думки.
Сині кольори можна порекомендувати дітям, що страждають недовірливістю, занепокоєнням, напруженістю, настирливими ідеями. Треба, однак, пам'ятати, що зловживання синіми кольорами може викликати в дітей від природи боязких, невпевнених у собі стан тривоги й пригніченості.
  
Фіолетовий
Фіолетовий колір –  глибокий і гарний, пов'язаний з духовністю, інтуїцією, творчістю й інтелектуальними здібностями людини. Це таємничий, містичний і загадковий колір. У фіолетовому з'єднуються два кольорових початки - синій і червоний. Тому він включає в собі спокій і буйність одночасно. Цей колір якимось незбагненним чином поєднує протилежності: незалежність і підпорядкування, могутність і слабкість, мудрість і наївність, земне й божественне.
Фіолетові кольори ефективно використовують при психічних порушеннях, запальних захворюваннях, а також як болезаспокійливий засіб. Він заспокоює нервову систему й позитивно впливає на сон.
Фіолетовий будить у людині прагнення до духовного росту, отримання влади над собою й своїм життям.
 Дієвий фіолетовий колір і при заняттях творчою працею. Художники й поети, філософи й музиканти, винахідники й містики - люди творчих професій перебувають під впливом фіолетових кольорів.
Однак, передозування фіолетового небажане. Це привабливий, але важкий для сприйняття колір. Тривалий вплив фіолетового може викликати стани туги й депресії. 
 
Рожевий 
Рожевий являє собою суміш червоного й білого кольорів. Рожевий романтичний і ніжний. Він - втілення доброти й м'якості. Теплота рожевого розчиняє все негативне й похмуре. Рожевий чудово заспокоює, викликає відчуття комфорту й затишку. Це колір примирення й добрих почуттів, він допомагає м'яко виходити із критичних і конфліктних ситуацій.
Рожевий розвиває чутливість, будить інтуїцію, сприяє зміні застарілої точки зору й рятуванню від нав'язливих думок.
Надлишок рожевого свідчить про потреби в захисті, про відхід від реального життя в світ мрій, казок і піднесених думок. Надмірне захоплення рожевим видає бажання підкорити події своїй волі, говорить про надлишок самовпевненості, сприяє прояву зайвої поступливості й надмірної емоційності.
 
Коричневий
Коричневий символізує надійність, захист і міцність. Це консервативний колір. Він заспокійливий і стриманий. Людина, що обирає коричневий колір, повільно, але вірно рухається до поставленої мети. Він схильний все ретельно продумати, розрахувати й лише потім приступити до конкретних дій. Особисте життя аматорів коричневого може бути досить важким, тому що вони схильні сприймати життя як боротьбу, як вічне подолання перешкод і труднощів.
Цей колір допомагає відчути себе захищеним, знімає напругу й тривогу, дарує спокій, тверезий погляд на світ і впевненість у собі.
До негативних властивостей коричневого можна віднести: розчарування, невдоволення, депресію й настирливі ідеї руйнування.
 
Білий 
Білий містить у собі всі кольори й уважається кольором очищення, єднання, відкритості й божественності. Білий колір асоціюється з молоком, хмарами, денним світлом, чистотою, досконалістю й цнотливістю. У багатьох народів білий сприймається як символ удачі, добра й життя.
Якщо людина віддає перевагу білим кольорам, вона готова звільнитися від стереотипів, старих прихильностей і почати нове життя. 
Білий здатний стати великим зцілювальним кольором, тому що містить у собі енергію й міць перетворення. Білий робить тонізуючу дію на організм людини й ефективно використовується для пожвавлення будь-яких інших кольорів.
Білий впливає благотворно на замкнутих і скованих. Він «ламає лід» при спілкуванні, допомагає перебороти труднощі й підвищує самооцінку.
Білий дає відчуття чистоти й святості, але варто пам'ятати, що всегнітюче панування білого може створити стан надмірної стерильності, неприступності й переваги над іншими.
 
Чорний 
Чорний колір - це таємниче й незвідане. Він асоціюється з тьмою, ніччю, примарами, бунтом, руйнуванням і смертю. Чорний колір більше орієнтований на внутрішній світ людини, на те, що приховано в глибинах несвідомого.
Чорний символізує кінець усього сущого й завершення життєвого циклу. Але саме чорний колір дає початок і всьому новому. У темряві народжується нове життя. Чорний - це абсолютне поглинання всіх кольорів, це спокій і тиша. Чорний поглинає все, нічого не віддаючи натомість. Цей колір кидає кожному з нас виклик, пропонує звільнити свою істинну сутність із мороку несвідомого.
Пристрасть до чорних кольорів може вказувати на незгоду зі світом, внутрішній бунт, недостачу або відсутність у житті людини чогось дуже важливого.
У той же час, чорний заважає людині відчути, чого йому не вистачає в житті, затримує його рух уперед, заохочує «топтання на місці». Людина, якій чорний служить притулком, як правило перебуває в стані депресії, але часто не усвідомлює цього. Для подолання прихильності до чорного варто скористатися іншими кольорами.
 
Золотий
Золотий символізує силу, владу, чистоту й славу. Він здатний перебороти будь-які перешкоди. Золотий упевнений у невичерпності своїх ресурсів і рішучий у діях.
Часто цей колір зустрічається в казках. Він символізує незліченні скарби, які герой може одержати, лише пройшовши важкі випробування. Золотий колір в казці може відкрити недоступні й надійно замкнені двері. Золотий колір поширює любов і мудрість. Йому відкритий доступ до світу духовного пізнання. 
Кажуть, що золото - це застиглі краплі сонячного світла. Саме через споріднення із сонцем золотий несе тепло, життя й радість. Цілеспрямовані й активні одержують від золотого додаткову силу; але слабкі, безвладні можуть не впоратися з тією енергією, що випромінює золотий колір.
У своєму негативному аспекті золотий відрізняється крайньою недовірливістю. Негативними рисами золотого можуть бути острах успіху, страх перед поразкою, небажання в чому-небудь брати участь.   

 

  Сірий 
Сірий колір вийде при змішуванні білого й чорного кольорів, і тому є уособленням усього проміжного, помірного, середнього. Сірий колір прагне до стабільності, рівноваги, спокою й гармонії. Він здатний управляти емоціями, відновлювати порядок і стабілізувати процеси, що вийшли з-під контролю. Людям, яким імпонують сірі кольори, властиві розсудливість, безпристрасність, почуття міри й уміння розв'язувати складні проблеми.
У негативному аспекті сірий може бути пов'язаний із сумом, депресією, хворобами, утомою, аскетизмом і схильністю до критики.
 
  Срібний  
Срібний колір - втілення жіночності. Він асоціюється з місячними кольорами, небесним сяйвом зірок, дзеркалами й срібними монетами. Срібний прекрасно заспокоює, зменшує хвилювання, звільняє від емоційної скутості. Цей колір допомагає усунути суперечки й відновлювати душевну рівновагу. Срібний розвиває уяву й фантазію, неупередженість і терпимість до думки оточуючих. Він підштовхує людину до занурення в себе й до містичного сприйняття світу. Срібний колір допомагає людині побачити власні помилки й відбиває істинну сутність його душі.
 
Не існує поганих кольорів. У кожного кольору свої специфічні властивості й сила. Колір впливає на емоційну налаштованість людини незалежно від того, чи відчуває людина його вплив. Властивості людської душі, якості характеру, комунікабельність і взагалі суть кожного з нас характеризують певні кольори. Здорова врівноважена людина перебуває в гармонічних відносинах з усіма кольорами.
        
 
 
 
Висновки
про використання елементів арт-терапії
на заняттях з образотворчого мистецтва
у позашкільному закладі
 
Аналізуючи освітні документи, методичну, психолого-педагогічну літературу і спираючись на особистий педагогічний досвід, можна зробити наступні висновки:
1. Арт-терапія представляє таку систему здоров'язберігаючих впливів, яка заснована на заняттях образотворчої діяльністю в контексті психотерапевтичних відносин. Це визначає психологічні та художні основи арт-терапевтичної діяльності і дозволяє розглядати її як одну з форм психологічного консультування.
2. Метою застосування арт-терапії в освіті є збереження або відновлення здоров'я учнів та їх адаптація до умов освітнього закладу шляхом реалізації її психокоррекційного, діагностичного та психопрофилактичного потенціалу. У деяких випадках арт-терапія може бути використана в освіті в якості інструменту розвитку певних психологічних і особистісних якостей учнів. Рішення завдань розвитку має розглядатися при цьому в тісному зв'язку із завданнями збереження та відновлення їх здоров'я.
3. Можливе використання різних засобів творчого самовираження учнів у якості складової частини інноваційних освітніх технологій та засоби розвитку деяких особистісних якостей учнів та їх виховання. Використовувані при цьому кошти творчого самовираження слід відносити до категорії арт-методів або методів художньої творчості в освітньому процесі.
4.Технологія терапевтичного малювання дозволяє створити особливі, відмінні про звичайну учнівської життя умови, в яких найбільшою мірою проявляється індивідуальність особистості кожного, набувається позитивний досвід соціальної взаємодії, розвиваються цінні вміння слухати і розуміти інших, співчувати і співпереживати, щиро допомагати один одному, знаходити конструктивні способи подолання труднощів і конфліктів, приймати відповідальні рішення.
5.Використання мистецтва в якості терапевтичного чинника найбільш доступно для педагога, тим більше що спеціальних медичних знань при цьому не вимагається. Отже, логічно припустити перспективність даної інноваційної технології. 
Велика властивість мистецтва полягає в тому, що це унікальний спосіб передачі універсального та індивідуального людського досвіду. Мистецтво не претендує ні на об'єктивність, ні на істинність, ні на повчальність, і не ставить перед собою прикладних, прагматичних цілей. На відміну від науки, яка фіксує досвід у жорсткій формі, мистецтво зберігає його в досить невизначеною формі. Це дає глядачеві можливість самому робити висновки, визначати своє ставлення до пропонованого, приймати чи не приймати будь-який зміст, будь сенс, будь-який урок з безлічі містяться в кожному творі мистецтва.
 
Використані джерела:
 
1. Виготський Л.С. «Психологія мистецтва»
2. Белуші А.М. «Арт-терапія на уроках образотворчого мистецтва»
3. Копитін А.І. «Арт-терапія як сукупність здоров'язберігаючих технологій в системі освіти»
4. Ільїна О.В. «Роль арт-терапії та арт-педагогіки у навчанні дітей різного інтелектуального рівня»
5. Кеті Еванс «Арт-терапія для дітей з аутизмом»
6. Гріхів А.В. «Педагогічні можливості використання елементів арт-терапії на уроках мистецтва в середній школі»
7. Серебреннікова А.І. «Мистецтво та методи арт-терапії»
8. Лебедєва Л.Д. «Арт-терапія в освіті вчителя»
9. Бакушинський А.В. «Художня творчість і виховання»
10. Калашник Т.И. Методы творческого самовыражения и арт-терапии в психокорекционной работе. Методическое пособие для практических психологов образования. – Одесса: ИУУ, 1999, 53 с.
11. Шевченко М. Я рисую успех и здоровье. Арт-терапия для всех. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 96с.: ил. – (Серия «Сам себе психолог»)
 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
www.book.ru
www.art-therapy.Jatp.org.ua
www.origami.in.ua
www.psi-polis.cіvіcua.org
www.free-mandala.com
www.solnet.ee
www.znayka.ru
 
Використаний досвід:
· Цицульнікової Олени Володимирівні, психолога, психотерапевта, керівника гуртка „Психокорекція через орігамі” (Зеленодольський центр позашкільної роботи )
· Белуш Яни Михайлівни, вчителя ОТМ
· Камониної Світлани Іванівни, вчителя  ОТМ Ліцею № 19, м.Корольова, Московскої області,